Veel gestelde vragen

I.ALGEMENE VRAGEN

Waarom spreekt men van mede-eigendom?
Bepaalde delen van het gebouw zijn eigendom van alle mede-eigenaars en mogen door iedereen gebruikt worden: dak, muren, trappen, gangen, vloeren.
Dit zijn de gemeenschappelijke delen. Die worden beheerd door alle mede-eigenaars aan de hand van beslissingen die volgens diverse meerderheidsregelsop de vergadering genomen worden.
Andere delen van het gebouw behoren toe aan elke mede-eigenaar en mogen uitsluitend door hem gebruikt worden, zoals de appartementen. Dit zijn de privatieve delen.
Het eigendomsrecht van elke mede-eigenaar op zijn privatieve delen past in het kader van een collectieve organisatie waarvan hij de regels moet volgen zonder daar expliciet akkoord mee te gaan en waaraan hij moet bijdragen.
De verdeling tussen de privatieve en gemeenschappelijke delen van uw mede-eigendom is vastgelegd in uw basisakte. Bij de aankoop van uw eigendom hebt u een kopie van deze akte ontvangen.
Vindt u die niet meer? Neem dan gerust contact op met uw syndicus.

Wat is een vereniging van mede-eigenaars
De vereniging van mede-eigenaars is samengesteld uit alle mede-eigenaars, zonder uitzondering.
Deze vereniging beheert de gemeenschappelijke delen, staat in voor het behoud van het gebouw
en verdedigt de algemene belangen van de mede-eigenaars.
De vereniging van mede-eigenaars heeft rechtspersoonlijkheid en dus rechten en plichten: ze kan bijvoorbeeld aansprakelijk gesteld worden.

Wat is een basisakte?
De basisakte is de authentieke akte die het onroerend geheel beschrijft, de gemeenschappelijke en privatieve delen en de aandelen in de gemeenschappelijke delen die aan ieder privatief deel zijn verbonden;

Wat is een reglement van mede-eigendom?
Het reglement van mede-eigendom is ook een authentieke akte waarin de werkingsregels van de mede-eigendom zijn vastgelegd. Het beschrijft de rechten en plichten van alle mede-eigenaars, de regels over de wijze van bijeenroeping, de benoeming van de syndicus, de omvang van zijn bevoegdheden en de duur van zijn mandaat, de jaarlijkse periode van vijftien dagen waarin de gewone algemene vergadering van mede-eigenaars moet plaatsvinden, …

Wat is het reglement van inwendige orde?
Het reglement van inwendige orde is een akte die gewoonlijk onderhands wordt opgemaakt en waarin de leefregels van de mede-eigendom worden vastgelegd, zoals de regels rond lawaai en de bewoning van de gemeenschappelijke of privatieve delen;

Wat is een syndicus
Hij beheert het gebouw in naam van de medeeigenares door de beslissingen van de algemene vergadering uit te voeren of te laten uitvoeren. Hij beheert als enige de fondsen en houdt de boekhouding van de vereniging van mede-eigenaars bij volgens de specifieke regels van de mede-eigendom. Hij moet verantwoording afleggen voor de vereniging van mede-eigenaars over de goede uitvoering van de opdracht die hem werd toevertrouwd. Hij geeft advies, hulp en informatie aan de mede-eigenaars en leidt de personeelsleden van de vereniging van mede-eigenaars.

Waaruit bestaat de Raad van mede-eigendom en wat is hun taak
De leden worden verplicht gekozen uit de mede-eigenaars.
In een mede-eigendom met minder dan twintig appartementen is de vorming van een Raad van mede-eigendom niet verplicht. De algemene vergadering van mede-eigenaars kan echter wel beslissen om deze Raad te vormen en samen te stellen bij meerderheid van drie vierden van de stemmen.
Elk lid van de Raad wordt verkozen door de algemene vergadering bij meerderheid van drie vierden van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde mede-eigenaars.
vergadering.
De Raad van beheer moet zijn opdracht zesmaandelijks verantwoorden met een verslag.
De Raad moet erop toezien dat de syndicus zijn taken goed uitvoert. De Raad vormt de schakel tussen de mede-eigenaars en de syndicus, maar heeft geen enkele beslissingsbevoegdheid, behalve als de verenging van mede-eigenaars een speciaal mandaat verleent.

Wat is de taak van de commissaris van de rekeningen
De rekencommissaris wordt verkozen door de algemene vergadering die de modaliteiten vastlegt van zijn mandaat.
Hij moet nagaan of de rekeningen die werden voorbereid en voorgelegd door de syndicus volledig en correct zijn. Zijn plichten en bevoegdheden zijn vastgelegd in het reglement van mede-eigendom.
In het ideale geval stelt hij een schriftelijk verslag op met een samenvatting van zijn conclusies. Aan het eind van dat verslag moet hij de algemene vergadering adviseren over de eventuele goedkeuring
van de rekeningen. Hoewel de commissaris van de rekeningen gewoonlijk een mede-eigenaar is, is dat zeker niet verplicht.

Wie houdt de documenten van de mede-eigendom bij en waar ?
Het is de taak van de syndicus om een reeks documenten die belangrijk zijn voor uw mede-eigendom op te stellen en bij te werken. Zo zal hij de lijst opstellen en bijwerken van alle mede-eigenaars

Ben ik verplicht bepaalde gegevens te melden aan mijn syndicus?
De mede-eigenaar moet zijn syndicus op de hoogte brengen van elke adreswijziging zodat de bijeenroeping voor de volgende algemene vergadering naar het juiste adres verstuurd kan worden. De syndicus van zijn kant is verplicht om de namen, adressen en aandelen van alle mede-eigenaars te bezorgen aan elke mede-eigenaar die daar om vraagt.
Elke mede-eigenaar zijn syndicus op de hoogte brengen over een eventuele verandering in de aard van de zakelijke rechten die hij bezit op een kavel (vruchtgebruik, blote eigendom, erfpacht, …), maar ook van elk persoonlijk recht toegekend aan een derde (dus ook de verhuur van zijn kavel). Om dagelijkse problemen op te lossen, zoals een schadegeval, is het belangrijk om te beschikken over de gegevens van iedereen die betrokken is bij een appartement: huurders, eigenaars, vruchtgebruikers of erfpachters.

Worden de archieven bijgehouden?
Uw syndicus houdt de archieven van de mede-eigendom bij. Die omvatten niet alleen de boekhoudkundige archieven (facturen, de volledige boekhouding van uw residentie), maar ook de verslagenboeken van de algemene vergaderingen en de overeenkomsten afgesloten met de leveranciers. Deze documenten worden best bewaard in een archieflokaal in het gebouw. Als uw residentie dat niet heeft, kan uw syndicus eventueel een gepaste ruimte huren in naam van de mede-eigendom.
Op het kantoor wordt een digitaal archief aangelegd zodat bij verdwijning van de dossiers er over een kopie kan worden beschikt.

II.VRAGEN AANGAANDE DE ALGEMENE VERGADERING

Waarom een algemene vergadering?
Uw syndicus heeft als taak de algemene vergadering van mede-eigenaars elk jaar voor te bereiden. Deze jaarlijkse algemene vergadering van mede-eigenaars is uw afspraak met uw mede-eigendom.
Mis deze kans niet om, een keer per jaar, een beeld te krijgen van wat ook uw bezit is. Laat de zorg voor wat toch ook uw bezit is, niet over aan anderen.
Op deze vergadering kunnen de mede-eigenaars hun stem laten horen en uitbrengen om alle nodige beslissingen te nemen.

Wat is het verschil tussen de statutairen en de buitengewone algemene vergadering?
De algemene statutaire vergadering wordt verplichtend een keer per jaar gehouden en bespreekt de jaarrekeningen, het budget van de vereniging van mede-eigenaars, de werkzaamheden van de syndicus …
De buitengewone algemene vergadering wordt bijeengeroepen om handelingen te stellen die een goedkeuring vereisen van de algemene vergadering.

Hoe gebeurt de bijeenroeping?
De syndicus heeft als taak de algemene vergadering een keer per jaar bijeen te roepen. Maar hij kan dat ook doen als hij dat nodig vindt en als er een dringende beslissing moet genomen worden in het belang van de mede-eigendom.
Ook als een of meerdere mede-eigenaars die ten minste een vijfde van de aandelen in de gemeenschappelijke delen bezitten dat aan de syndicus vragen, is hij verplicht om een algemene vergadering van mede-eigenaars bijeen te roepen.

Wat is er verplicht vermeld in de uitnodigingen tot de algemene vergadering?
1.Plaats, datum en tijdstip van de vergadering. Er is geen regel die stelt dat de algemene vergadering in het gebouw of in de buurt moet gehouden worden.
2.De agenda met de punten waarover gediscussieerd en vooral gestemd zal worden.
3.Vermelding van de manier waarop de documenten in verband met de agendapunten ingekeken kunnen worden. De algemene vergadering kan zich niet uitspreken over een onderwerp dat niet vooraf op de agenda vermeld stond. Daarom zal de syndicus de voorgestelde beslissingen agenderen die hij heeft ontvangen van de mede-eigenaars, de leden van de Raad van mede-eigendom of zelfs de deelverenigingen zonder rechtspersoonlijkheid die bijvoorbeeld een beslissing over de mede-eigendom door de algemene vergadering willen laten bekrachtigen.

Kan u een bepaald punt op de agenda plaatsen?
De agenda wordt voorbereid door uw syndicus. Als u een bepaald punt op de agenda van de volgende algemene vergadering wilt zien staan, moet u dit laten weten aan uw syndicus minstens drie weken voor het begin van de periode van vijftien dagen waarin uw algemene vergadering altijd plaatsvindt. Deze periode is vastgelegd in de statuten van uw mede-eigendom zodat de datum van de vergadering nooit als een verrassing komt voor de mede-eigenaars.

Hoe wordt u bijeengeroepen?
Dit is wettelijk bepaald. De bijeenroeping moet minstens vijftien dagen voor de datum van de algemene vergadering verstuurd worden
U moet uw bijeenroeping bij een ter post aangetekende brief ontvangen. De enige mogelijke uitzondering is als u individueel, schriftelijk en uitdrukkelijk instemt om de bijeenroeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen. Uw syndicus stuurt de bijeenroeping naar het recentste adres dat u hem heeft doorgegeven. Denk daar dus aan als u verhuist.
U moet uw syndicus op de hoogte brengen van elke adreswijziging of verandering in de aard van de zakelijke rechten die u hebt op uw privatieve deel. Als u bijvoorbeeld het vruchtgebruik of de blote eigendom van uw goed hebt overgedragen aan een derde of als u uw eigendom verhuurt, bent u verplicht dit te melden aan uw syndicus.

Waarom een aanwezigheidslijst
De aanwezige mede-eigenaars en de eventuele mandatarissen van de afwezige mede-eigenaars tekenen een presentielijst waarop de namen en de respectieve aandelen van alle mede-eigenaars vermeld staan. Met deze presentielijst kunnen de stemmen geteld worden bij elke stemming om na te gaan of de vereiste meerderheid bereikt is.
Elke mede-eigenaar beschikt over een aantal stemmen (uitgedrukt in aandelen) die overeenstemmen met zijn aandeel in de gemeenschappelijke delen. Om misbruik van meerderheid te voorkomen, kan een mede-eigenaar nooit meer stemmen hebben dan de som van de stemmen van de andere aanwezige of vertegenwoordigde mede-eigenaars.

En als ik niet aanwezig kan zijn?
U kunt zich altijd laten vertegenwoordigen door een mandataris, al dan niet een mede-eigenaar. Maar opgelet:
De naam van uw mandataris moet op uw mandaat vermeld staan;
U kunt nooit een volmacht geven aan uw syndicus;
De volmacht is slechts geldig voor één vergadering; als uw mandaat geldt voor meer dan een algemene vergadering, moet u een notariële akte laten opstellen voor uw volmacht!;
Uw mandataris mag nooit meer dan drie volmachten aanvaarden, behalve indien het totaal van de stemmen waarover hij beschikt, als mede-eigenaar of als mandataris, lager ligt dan 10% van het totaal aantal stemmen van de volledige mede-eigendom. Vraag dus eerst of de persoon aan wie u uw mandaat wilt geven dit wel kan aanvaarden.

Welke quorum is noodzakelijk om rechtsgeldig te vergaderen?
Om rechtsgeldig te kunnen vergaderen, moeten er bepaalde quorums bereikt worden op de algemene vergadering.
Bij het begin van de vergadering moet meer dan de helft van de mede-eigenaars aanwezig of vertegenwoordigd zijn, op voorwaarde dat zij minstens de helft van de aandelen in de gemeenschappelijke delen bezitten.
Zo niet, dan moet meer dan 75% van de aandelen in de gemeenschappelijke delen vertegenwoordigd zijn.
Als geen van beide quorums bereikt wordt, zal er na een termijn van vijftien dagen een tweede vergadering bijeenkomen die kan beraadslagen en dit ongeacht het aantal aanwezige mede-eigenaars of vertegenwoordigde aandelen.

Voorzitter van de algemene vergadering. Wie-wat-hoe?
Bij het begin van de algemene vergadering wordt er een voorzitter gekozen. Dit moet een mede-eigenaar zijn. De voorzitter, die niet noodzakelijk de voorzitter van de Raad van mede-eigendom is, heeft als taak de debatten te leiden, ter stemming over te gaan en ervoor te zorgen dat de agenda gevolgd wordt door afwijkende discussies eventueel te onderbreken.

Wat is de taak van de Secretaris van de algemene vergadering?
De taak van secretaris is bij wet niet vastgelegd, maar algemeen wordt aangenomen dat hij mee de notulen ondertekend voor akkoord op het einde van de vergadering.

Welke meerderheid voor welke beslissing?
Alle beslissingen over de mede-eigendom worden op de vergadering genomen, volgens verschillende bij wet vastgelegde meerderheidsregels. Met uitzondering van eenparigheid worden de stemmen in aanmerking genomen van de mede-eigenaars die op het ogenblik van de stemming aanwezig of vertegenwoordigd zijn. D.w.z. dat met de aandelen van de afwezigen geen rekening wordt gehouden.

De beslissingen van de algemene vergadering worden genomen bij volstrekte meerderheid (50%+1) van de stemmen van de mede-eigenaars die op het ogenblik van de stemming aanwezig of vertegenwoordigd zijn, tenzij de wet een gekwalificeerde meerderheid vereist.
De algemene vergadering beslist met een meerderheid van drie/vierde der stemmen:
1. over iedere wijziging van de statuten voor zover zij slechts het genot, het gebruik of het beheer van de gemeenschappelijke gedeelten betreft;
2. over alle werken betreffende de gemeenschappelijke gedeelten, met uitzondering van die waarover de syndicus kan beslissen;
3. oprichting en samenstelling van de Raad van Mede-eigendom
4. over het bedrag van de aanbestedingen waarvoor een aanbestedingsprocedure verplicht is;
5. mits bijzondere motivering, over de werken aan bepaalde privatieve delen, die, om economische of technische redenen, zullen worden uitgevoerd door de vereniging van mede-eigenaars.
De algemene vergadering beslist met een meerderheid van vier/vijfde der stemmen:
1. over ieder andere wijziging van de statuten, daarin begrepen de wijziging van de verdeling van de lasten van de mede-eigendom;
2. over de wijziging van de bestemming van het onroerend goed;
3. over de heropbouw van het onroerend goed of de herstelling van het beschadigd gedeelte in geval van gedeeltelijke vernietiging;
4. over iedere verkrijging van nieuwe onroerende goederen bestemd om gemeenschappelijk te worden;
5. over alle daden van beschikking van gemeenschappelijke onroerende goederen;
6. over de wijziging van de statuten in functie van artikel 577-3, vierde lid van het Burgerlijk Wetboek;
7. over de oprichting van deelverenigingen zonder rechtspersoonlijkheid
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen van alle mede-eigenaars:
1.over elke wijziging van verdeling van de aandelen in de mede-eigendom;
2. over elke beslissing van de algemene vergadering betreffende de volledige heropbouw van het onroerend goed.
3. over elke beslissing die schriftelijk genomen wordt buiten de algemene vergadering

Wat met onthoudingen?
Voor de berekening van de vereiste meerderheid worden de onthoudingen, de blanco- en de ongeldige stemmen, niet beschouwd als uitgebrachte stemmen.

Wat met het verslag van de vergadering?
Het is de taak van uw syndicus om het verslag op te stellen van de beslissingen die door de algemene vergadering genomen worden.
De details van de besprekingen staan niet in het verslag: alleen het resultaat van de stemmen onder de titel van elk agendapunt, met vermelding van de identiteit en het aantal stemmen van de mede-eigenaars die zich onthouden hebben of tegen de voorgestelde beslissing hebben gestemd. Dit verslag van de beslissingen wordt na afloop van de vergadering ondertekend door de voorzitter van de vergadering, de secretaris en door alle nog aanwezige mede-eigenaars die dit wensen.
De syndicus moet het verslag van de algemene vergadering binnen 30 dagen na de datum van de algemene vergadering naar alle mede-eigenaars sturen.

Is er verhaal tegen een beslissing van de algemene vergadering.
Een mede-eigenaar kan aan de vrederechter van het kanton waar de mede-eigendom gelegen is vragen om een beslissing te annuleren of recht te zetten die op onwettige, frauduleuze of onrechtmatige wijze genomen zou zijn door de algemene vergadering.

III.VRAGEN AANGAANDE DE SYNDICUS

Wat is de opdracht van de syndicus?
De syndicus moet de beslissingen genomen door de algemene vergadering uitvoeren of laten uitvoeren.
Het is dus uw syndicus die de nodige offertes vraagt voor de uitvoering van de werkzaamheden waartoe de algemene vergadering besloten heeft, die de opdrachten bevestigt en toeziet op de uitvoering van deze werkzaamheden. Het is ook de syndicus die de nodige oproepen tot kapitaalinbreng doet om de lopende of uitzonderlijke uitgaven van de mede-eigendom te financieren of de leningen afsluit waarover de algemene vergadering beslist heeft.
Het is de syndicus die de personeelsleden van de mede-eigendom aanwerft of ontslaat, ook de conciërge, of die een gerechtelijke procedure opstart tegen een mede-eigenaar of een derde.
Daarom is het zo belangrijk dat u uw syndicus kunt vertrouwen!
Hij is de unieke en verplichte mandataris van uw mede-eigendom.
Behalve met een specifiek mandaat van de algemene vergadering, is een bestelling niet bindend voor de mede-eigendom zolang die niet door uw syndicus aan een leverancier werd bevestigd.
Hij kan als enige de nodige handelingen doen voor het behoud van het gebouw en het goede beheer van de mede-eigendom. Deze autonomie, gecontroleerd door de Raad van mede-eigendom, is essentieel. Anders zou de algemene vergadering van mede-eigenaars voortdurend bijeengeroepen moeten worden en dat is niet haalbaar.
Uw syndicus de ruimte geven om een reeks handelingen te doen die niet noodzakelijk allemaal tot in de kleinste details besproken werden door de algemene vergadering is dus een logisch gevolg van het statuut van de mede-eigendom.

Is hij ook klusjesman?
De syndicus is echter niet het manusje-van-alles of de conciërge van de mede-eigendom. Hij weet ook niet alles over liften, airconditioning, luchtverversing, daken, garagepoorten en tuinieren. De syndicus is er om te beheren, organiseren en rekenen, niet om alle klusjes in de mede-eigendom op te knappen. Hij kan dus beschouwd worden als een dirigent die, als deze werken uitgevoerd moeten worden, een beroep doet op de vaklui van het gebouw of op de aannemers die werden aangeduid door de mede-eigendom.

Welke werken mag de syndicus laten uitvoeren?
Het is de verantwoordelijkheid van de syndicus om toe te zien op het goede onderhoud van de gemeenschappelijke delen in uw gebouw, om de nodige contracten af te sluiten met de bedrijven die instaan voor de goede werking van de gemeenschappelijke technische voorzieningen, zoals de liften, de gezamenlijke verwarmingsketel, de ventilatie- en afzuiginstallaties, het dak of de groene ruimtes.
De uitvoering van werken moet echter vooraf goedgekeurd worden door de algemene vergadering van mede-eigenaars. Als er echter dringend ingegrepen moet worden om het gebouw te beschermen, dan kan uw syndicus de hoogst noodzakelijke werkzaamheden op eigen initiatief laten uitvoeren. Hij kan ook handelingen stellen bedoeld om het gebouw in zijn huidige staat te behouden en toekomstige schade te voorkomen. Dit noemen we behoudende handelingen.

Hoe kan hij worden aangesteld?
De syndicus wordt aangesteld door de algemene vergadering van mede-eigenaars bij eenvoudige meerderheid van de stemmen. En als uw syndicus werd aangesteld door het reglement van mede-eigendom bij de vorming van de mede-eigendom, dan verstrijkt zijn mandaat van rechtswege op de eerste algemene vergadering. U beslist dan zelf of hij uw vertrouwen blijft genieten.
Als de algemene vergadering het niet eens wordt over de keuze van de syndicus wordt die aangesteld door de vrederechter op verzoek van een mede-eigenaar of zelfs van elke belanghebbende derde, zoals een leverancier van de mede-eigendom.
Bovendien moet de relatie tussen uw mede-eigendom en uw syndicus in een schriftelijk contract gegoten worden.

Waar moeten we op letten bij onze keuze?
Als u meerdere offertes hebt gevraagd, is het niet altijd eenvoudig om de offertes van de concurrerende syndici te vergelijken. Waar moet u op letten?
Competentie De regels met betrekking tot de mede-eigendom veranderen, de technieken ook. Uw syndicus kan niet alles weten, maar moet u wel kunnen informeren over de technologische en reglementaire ontwikkelingen.
Vertrouwen Het contract dat u opstelt met uw syndicus is een vertrouwenscontract. Hij is degene die bestellingen gaat plaatsen in opdracht en voor rekening van de mede-eigendom.
Budget Een prijs is geen kostprijs! Het is niet omdat een syndicus een lager basishonorarium vraagt dat de kosten voor uw mede-eigendom zullen dalen. Kijk goed hoe de bijkomende honoraria berekend worden en ook welke besparingen uw syndicus kan opleveren voor uw gebouw.
Beschikbaarheid Zorg er dus voor dat uw syndicus, u uit de nood kan helpen, zelfs als hij er niet is. Liften vallen zelden stil tijdens de kantooruren.
Kwaliteit Een boekhouding bijgehouden met een softwareprogramma of in een handgeschreven boek is een garantie voor betrouwbaarheid. Heeft de syndicus een degelijke website waar u in enkele klikken de gegevens vindt waar u recht op heeft, dan is dat een extra troef.

Wat kost mijn syndicus?
De honoraria van uw syndicus omvatten gewoonlijk:
1.basishonoraria, gewoonlijk forfaitair, voor het algemene beheer van uw gebouw. Deze honoraria zijn gewoonlijk niet onderworpen aan btw.
2.bijkomende honoraria voor prestaties die niet tot de gebruikelijke prestaties van uw syndicus behoren, maar wel deel uitmaken van zijn opdracht. Dit omvat het beheer van schadegevallen, geschillen, bijkomende algemene vergaderingen en privatief beheer, … Het bedrag van deze honoraria wordt gewoonlijk afgesproken bij de ondertekening van de syndicusovereenkomst.

Wat is de duur van het mandaat van de syndicus?
Het mandaat van uw syndicus mag niet langer dan drie jaar lopen. Maar u kunt zijn mandaat natuurlijk wel verlengen na elke termijn. Ongeacht de duur kan dit mandaat kan altijd ingetrokken worden door de algemene vergadering.
Geef de syndicus in elk geval een voldoende lang mandaat zodat hij de nodige handelingen kan stellen voor zijn beheer. Vergeet ook niet dat uw syndicus zonder een speciale toelating van de algemene vergadering geen contract kan afsluiten voor uw mede-eigendom met een looptijd die de duur van zijn mandaat overschrijdt. Als uw mede-eigendom hem maar een mandaat van een jaar geeft, wees dan niet verbaasd als uw syndicus niet opnieuw kan onderhandelen over onderhoudscontracten die langer moeten duren dan een jaar om een goede prijs te krijgen!

Wat bij einde van zijn mandaat?
Zodra het mandaat van uw syndicus afloopt, om welke reden dan ook, verliest hij automatisch zijn bevoegdheid om in naam en voor rekening van de mede-eigendom te handelen. Concreet betekent dit dat hij geen facturen meer kan betalen, geen bestellingen meer kan plaatsen en zelfs geen algemene vergadering meer kan bijeenroepen. Als u overweegt om het mandaat van uw syndicus te beëindigen, houd de opzegtermijn dan lang genoeg zodat hij de enkele taken die u nog van hem vraagt kan afhandelen voor zijn mandaat afloopt.
Uw voormalige syndicus is verplicht om het volledige beheersdossier van het gebouw binnen 30 dagen na de beëindiging van zijn opdracht aan de nieuwe syndicus te bezorgen die u volgens de regels hebt aangesteld. Als uw mede-eigendom het mandaat van uw syndicus heeft opgezegd zonder een opvolger aan te duiden, worden alle boekhoudkundige documenten van uw gebouw, alsook de dossiers van de lopende en afgehandelde schadegevallen, de verslagenboeken van de algemene vergaderingen en de lopende contracten bezorgd aan de voorzitter van de recentste algemene vergadering.

IV.VRAGEN BIJ OVERDRACHT VAN EEN ONROEREND GOED

Welke Inlichtingen vragen voor de ondertekening van de voorlopige koopakte?
Wie van plan is zijn goed in mede-eigendom te verkopen, heeft het recht om, binnen een termijn van vijftien dagen en op eenvoudig verzoek, de volgende inlichtingen te verkrijgen van zijn syndicus:
1. het bedrag van het reservekapitaal en het werkkapitaal;
2. het bedrag van de door de overdrager aan de mede-eigendom verschuldigde achterstallen;
3. de toestand van het reservekapitaal, als dat er is. Op die manier kan elke koper de betaling controleren van de oproepen tot betaalinbreng waartoe voor de datum van de eigendomsoverdracht werd besloten;
4.het overzicht van de hangende gerechtelijke procedures;
5.de kopie van de verslagen van alle algemene vergaderingen van de voorbije drie jaar;
6.de afrekeningen van de lasten van de voorbije twee jaar en de recentste balans die door de algemene vergadering van mede-eigenaars werd goedgekeurd.
Als mede-eigenaar beschikt u wellicht al over deze informatie omdat uw syndicus die tijdens zijn beheersperiode aan u bezorgd heeft. U bent dus niet verplicht om deze inlichtingen te vragen, maar u bent wel verplicht om die aan de koper van uw goed te bezorgen voor de ondertekening van de voorlopige koopakte of het bod. Als u een beroep doet op een tussenpersoon of een notaris, kunnen zij deze documenten uiteraard ook opvragen bij uw syndicus in uw naam. U moet wel beseffen dat als u deze inlichtingen vraagt, dit een extra werklast betekent voor uw syndicus die ook aansprakelijk gesteld kan worden voor de kwaliteit van de antwoorden die hij geeft.
Hij zal dan ook niet nalaten om, zoals de wet voorziet, u bijkomende honoraria aan te rekenen voor dit werk.
Wees ook niet verbaasd als hij u opnieuw vraagt om papier- en verzendingskosten te betalen telkens als deze vraag om inlichtingen hem gesteld wordt door de notaris, de vastgoedmakelaar en uzelf!

Welke inlichtingen vraagt de notaris voor de ondertekening van de authentieke akte?
Naast de gegevens die u aan de koper bezorgd hebt voor de ondertekening van de voorlopige koopakte, zal ook de notaris die door de partijen is aangesteld een aantal bijkomende inlichtingen vragen aan de syndicus, per aangetekend schrijven dit keer. Deze inlichtingen worden bekendgemaakt aan de koper voor de ondertekening van de authentieke akte. Kortom, de koper wordt correct geïnformeerd over alles wat er beslist werd voor de datum van de authentieke akte en over wat hij aan de mede-eigendom zal moeten betalen na de datum van de authentieke akte.
Bijvoorbeeld:
1.Het bedrag van alle uitgaven voor behoud of voorlopig beheer waartoe de algemene vergadering van mede-eigenaars of de syndicus beslist hebben, maar waarvan de syndicus pas na de datum van de authentieke akte om betaling zal verzoeken aan de mede-eigenaars. U wordt dus niet alleen ingelicht over het bedrag van de lasten die u zult moeten betalen, maar ook over de werkzaamheden waartoe beslist werd, maar die nog niet betaald werden;
2.De kostprijs van de dringende werkzaamheden waarvan de syndicus pas na de datum van de authentieke akte om betaling zal verzoeken;
3.De staat van oproepen tot kapitaalinbreng die door de algemene vergadering van mede-eigenaars zijn goedgekeurd voor de vaste datum van de eigendomsoverdracht
4.Een staat van de door de vereniging van mede-eigenaars verschuldigde bedragen ten gevolge van een vonnis dat voor de datum van de authentieke akte werd geveld; Dit is heel belangrijke informatie die het bedrag van de toekomstige lasten van de koper aanzienlijk kan beïnvloeden.
Uw syndicus kan aansprakelijk gesteld worden voor deze inlichtingen die hij verstrekt. Conform de wet zijn de bijkomende kosten die uw syndicus hiervoor aanrekent ten laste van de verkoper.

Wat na ondertekening van de authentieke akte betreffende de koper?
De notaris informeert de syndicus over de identificatie van de verkochte goederen, de datum van het verlijden van de authentieke akte en de gegevens van de koper en verkoper.
De syndicus neemt dan contact op met de koper om hem te verwelkomen in de mede-eigendom, enkele praktische inlichtingen te geven, maar vooral om hem te vragen zijn aandeel in het werkkapitaal op de rekening van de mede-eigendom te storten.
Nu is het immers niet langer de verkoper die de nodige middelen moet voorschieten om de lopende uitgaven van het gebouw te betalen, want hij heeft zijn eigendom verkocht.

Wat na ondertekening van de authentieke akte betreffende de verkoper?
De syndicus zal ook contact opnemen met de verkoper om hem te informeren over de terugbetalingsvoorwaarden van zijn aandeel in het werkkapitaal. Omdat de rekeningen aan het eind van het boekjaar worden afgesloten, moet u uiteraard tot dan wachten voor u een duidelijke afrekening krijgt van de kosten voor de periode waarin u eigenaar was van uw goed. Geef uw nieuwe contactgegevens dus door aan uw syndicus zodat hij u de verschuldigde sommen kan terugbetalen.
Als u bij de notaris tekent voor de verkoop van uw appartement heeft die u alle inlichtingen bezorgd die hij heeft kunnen opvragen bij de verkoper en de syndicus. Mocht, op basis van de inlichtingen verschaft door de syndicus, blijken dat de verkoper bepaalde gewone of buitengewone lasten niet betaald heeft, dan is de notaris verplicht om het bedrag van deze lasten af te trekken van de verkoopprijs.
Als u niet betwist deze sommen verschuldigd te zijn aan uw mede-eigendom zal de notaris het verschuldigde bedrag storten nadat hij eerst de bevoorrechte, hypothecaire of andere schuldeisers heeft betaald die een uitvoerbare titel hebben laten gelden om voor de mede-eigendom betaald te
worden.
Uiteraard hebt u het recht om de door uw syndicus opgeëiste achterstallige bedragen te betwisten. In dat geval zal de notaris dit binnen drie werkdagen aan de syndicus melden die dan om een conservatoir beslag zal vragen. Doet hij dit niet binnen 20 werkdagen nadat de notaris hem heeft laten weten dat het bedrag van de achterstallen betwist wordt, dan zal de notaris de achtergehouden fondsen aan u betalen.

Maar hoe worden de lasten verdeeld bij verkoop tussen de verkoper en de koper?
Tenzij de verkoper en de koper specifieke afspraken maken, zal de koper instaan voor:
1.De gewone lasten vanaf de dag waarop de koper bezit neemt van de eigendom; meestal is dit de datum waarop de akte bij uw notaris wordt ondertekend;
2.De buitengewone lasten verbonden aan de betaling van uitgaven waartoe beslist werd voor
het verlijden van de authentieke akte, maar waarvan de syndicus pas na het verlijden van de authentieke akte om betaling zal verzoeken.

Als de algemene vergadering besloten heeft tot buitengewone uitgaven tussen deze twee datums en de koper van de verkoper een volmacht heeft gekregen om deze algemene vergadering bij te wonen, dan is de koper verplicht om in deze buitengewone lasten bij te dragen. Als u een eigendom verkoopt, geef dan zeker een volmacht aan de koper als er een algemene vergadering wordt bijeengeroepen na de datum van de voorlopige koopakte. In het belang van beide partijen moet u duidelijk in de voorlopige koopakte vastleggen welke lasten van de mede-eigendom betaald worden door de koper en de verkoper!

V.VRAGEN AANGAANDE GESCHILLEN IN MEDE-EIGENDOM

Kan de mede-eigendom een vorderingen instellen?
Uiteraard is de mede-eigendom gemachtigd om een rechtsvordering in te dienen als eiser voor alles wat de mede-eigendom aanbelangt. Nu is het dus niet meer nodig, bij een geschil met de projectontwikkelaar bijvoorbeeld, dat alle mede-eigenaars een vordering instellen. Maar als een mede-eigenaar, als hij daar belang bij heeft, zich wil scharen achter de vordering die wordt ingesteld door de mede-eigendom, dan kan dat!

Wie kan de eis indienen?
Als het gaat om de gemeenschappelijke delen is het aan de syndicus, als orgaan van de mede-eigendom, om te dagvaarden in naam van de mede-eigendom. Een vordering die in naam van de mede-eigendom door een mede-eigenaar wordt ingesteld, is niet ontvankelijk.
Als de eis echter betrekking heeft op een privatief deel, dan is de mede-eigenaar van dit deel als enige gemachtigd om een vordering in te dienen.

Moet er een procedure gevolgd worden?
In principe wordt de beslissing om een rechtsvordering in te stellen niet lichtzinnig genomen. Dit behoort tot de bevoegdheid van de algemene vergadering van mede-eigenaars die beslist met een
eenvoudige meerderheid;
Bij een dringende of behoudende eis kan de syndicus een rechtsvordering instellen in naam van de mede-eigendom zonder een uitdrukkelijk mandaat van de algemene vergadering. Toch moet hij zo snel mogelijk aan de algemene vergadering vragen om zijn beslissing om deze vordering in te stellen, te bekrachtigen.
Hoe dan ook moet uw syndicus u onmiddellijk op de hoogte brengen van alle vorderingen die worden ingesteld door of tegen de vereniging van mede-eigenaars.

Wat bij vorderingen tegen de mede-eigendom?
Vorderingen tegen de mede-eigendom Als uw mede-eigendom een proces wordt aangedaan, brengt uw syndicus u op de hoogte. Hij zal een advocaat aanstellen om uw belangen te verdedigen.
Zolang de procedure loopt, moet uw syndicus u ook op de hoogte houden over de ontwikkelingen in het dossier. Dat zal hij doen op uw algemene vergaderingen. Als orgaan van de mede-eigendom is het zijn taak om het proces te leiden op basis van de instructies die hij krijgt van uw algemene vergadering.
Behalve met een mandaat van de algemene vergadering, is het niet de taak van een van de mede-eigenaars of de Raad van mede-eigendom om de leiding te nemen over een proces dat de hele mede-eigendom aanbelangt.

Kan er een verzoek worden ingediend tot rechtzetting van de statuten?
Een mede-eigenaar kan aan de vrederechter van het kanton waar de mede-eigendom gelegen is vragen om de verdeling van de aandelen in de gemeenschappelijke delen recht te zetten als deze verdeling onjuist is of achterhaald is na een aanpassing in het gebouw.
Een mede-eigenaar kan ook aan die rechter vragen om de verdeling van de lasten recht te zetten als de berekeningswijze vastgelegd in de basisakte hem benadeelt of als deze berekeningswijze onjuist is of onrechtvaardig is geworden na aanpassingen in het gebouw.

Hoe kan ik een verzoek indienen tot annulering of herziening van een beslissing?
Een mede-eigenaar kan aan de vrederechter van het kanton waar de mede-eigendom gelegen is vragen om een beslissing van de algemene vergadering te annuleren. De rechter zal nagaan of deze beslissing onrechtmatig, frauduleus of onwettig is, omdat die bijvoorbeeld de wet of de statuten overtreedt. Als de rechter deze beslissing annuleert, wordt die geacht nooit te hebben bestaan.
U kunt ook aan de rechter vragen, en dat is wellicht constructiever, om een onwettige, onrechtmatige of frauduleuze beslissing recht te zetten. In dat geval hebt u tenminste een beslissing.
Deze vordering moet ingesteld worden binnen een termijn van vier maanden na de dag waarop de betwiste beslissing werd genomen door de algemene vergadering.

Kan ik een verzoek indienen tot uitvoering van werkzaamheden
Een mede-eigenaar kan aan de vrederechter toestemming vragen om alleen en op kosten van de mede-eigendom dringende werkzaamheden aan de gemeenschappelijke delen uit te voeren of te laten uitvoeren, op voorwaarde dat de algemene vergadering zich hier eerder tegen verzet heeft zonder gegronde redenen of dat de vereiste meerderheid niet bereikt werd, wat in feite op hetzelfde neerkomt.
In beide gevallen moet er een algemene vergadering bijeengeroepen zijn zonder dat de beslissing kon worden genomen.
Het onmiddellijke gevolg van deze procedure is de desolidarisering van de mede-eigenaar die de procedure heeft opgestart. Die zal immers niet aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen van de niet-genomen beslissing door de algemene vergadering.
In die zin kan een mede-eigenaar ook aan die rechter vragen om een beslissing te nemen in plaats van de algemene vergadering die deze geweigerd heeft zonder geldige reden.

Wat zijn de kosten als een mede-eigenaar een vordering instelt tegen de mede-eigendom?
Als een mede-eigenaar van uw residentie een proces heeft aangespannen tegen de mede-eigendom en de zaak wint of als zijn eis gedeeltelijk gegrond wordt verklaard, dan wordt hij automatisch vrijgesteld van elke bijdrage in de honoraria en onkosten voor rekening van de mede-eigendom. Die rekening wordt dan verdeeld onder de andere mede-eigenaars.

Wat zijn de kosten als de mede-eigendom een vordering instelt tegen een mede-eigenaar?
Als de vordering ingesteld door uw mede-eigendom tegen een mede-eigenaar volledig ongegrond wordt verklaard, wordt hij, zoals de wet voorziet, vrijgesteld van elke bijdrage in de honoraria en kosten voor rekening van de mede-eigendom. Die kosten worden dan verdeeld onder de andere mede-eigenaars behalve de verweerder.
Wordt deze vordering echter gegrond verklaard, zelfs gedeeltelijk, dan moet de verweerder net als alle andere mede-eigenaars en volgens zijn aandelen bijdragen in de honoraria en onkosten die voor rekening zouden zijn van de mede-eigendom.

De notaris informeert de syndicus over de identificatie van de verkochte goederen, de datum van het verlijden van de authentieke akte en de gegevens van de koper en verkoper.

De notaris informeert de syndicus over de identificatie van de verkochte goederen, de datum van het verlijden van de authentieke akte en de gegevens van de koper en verkoper.

VI.VRAGEN AANGAANDE SCHADEREGELING EN VERZEKERING

En als ik schade in mijn appartement heb?
Voor het gebouw zal steeds een blokpolis worden afgesloten. Kopie zal u steeds terugvinden via de website van de syndicus. Het origineel zal deel uitmaken van het dossier dat in te kijken is op het kantoor van uw syndicus.
Als u schade vaststelt in uw appartement waarvan de oorzaak in de gemeenschappelijke delen van uw gebouw kan liggen, is de kans groot dat de aansprakelijkheid van de mede-eigendom wordt ingeroepen. Of u nu zeker bent of niet, verwittig in elk geval uw syndicus. Hij kan u vertellen wat u moet doen:
1.Stap 1 is om zeker behoudende maatregelen te nemen en op zoek te gaan naar de oorzaak van de schade. Probeer vooral ook, als dat mogelijk is, om de oorzaak van de schade weg te nemen;
2.Dien uw schadeclaim in bij uw syndicus. Die zal bij de verzekeringsagent en/of -maatschappij navragen of de oorzaak van de schade gedekt wordt en of het geraamde bedrag van de schade hoger ligt dan het franchisebedrag. Als de oorzaak van de schade niet gedekt wordt door de verzekering of als het bedrag van de schade lager ligt dan het franchisebedrag, dan moet uw mede-eigendom normaal gezien de herstellingskosten betalen als de oorzaak van de schade in de gemeenschappelijke delen van het gebouw ligt.
Als de oorzaak van de schade gevonden wordt in de privatieve delen, moet u de verantwoordelijke van deze privatieve delen aanklagen;
3.Als uw schadegeval a priori gedekt wordt, wordt dit aangegeven bij de verzekeringsmaatschappij.
4.U moet dan aan de vaklui van uw keuze offertes vragen voor de herstelling van uw eigendom. Uw syndicus zal deze offertes vragen voor de herstelling van de gemeenschappelijke delen.
5.Na goedkeuring van de verzekeringsmaatschappij of na ondertekening van het expertiseverslag als de verzekeringsmaatschappij een deskundige heeft aangesteld, kunt u de herstellingen laten uitvoeren.
6.❙ De verzekeringsmaatschappij zal de schadevergoeding vastgelegd tijdens de expertise op de rekening van de mede-eigendom storten. Vergeet niet om de originele exemplaren van uw herstellingsfacturen aan uw syndicus te bezorgen.
7.Uw syndicus zal de schadevergoeding die u krijgt toegekend door de verzekeringsmaatschappij en/of door uw mede-eigendom storten op de rekening die u hem hebt doorgegeven.

VII.VRAGEN AANGAANDE HET FINANCIELE ASPECT

Wat is reservekapitaal en werkkapitaal?
De wet onderscheidt twee types van fondsen van de mede-eigendom.
Het reservekapitaal is in feite de spaarpot van de mede-eigendom en wordt gevormd door alle kapitaalinbrengen bedoeld om uitzonderlijke uitgaven te betalen, zoals de vervanging van een verwarmingsketel of de vernieuwing van de lift.
Het werkkapitaal is de kassa van de mede-eigendom. Dit is de som van de voorzieningen die de mede-eigenaars betaald hebben om de gewone uitgaven van de mede-eigendom te dekken. Ook hier kunnen we twee types onderscheiden, zijnde enerzijds een eenmalig te betalen som die dienst zal doen als buffer op de rekening, zodat de VME niet in liquiditeitsproblemen geraakt, en anderzijds de maandelijkse of trimestriële voorschotten.

Het wezenlijke verschil zit hem bij overdracht (bvb verkoop) van uw appartement.
Omdat dit voorschotten zijn van de mede-eigenaars aan de mede-eigendom is het normaal dat u uw aandeel in dit werkkapitaal terugbetaald krijgt. Uw aandeel in het reservekapitaal blijft dan weer eigendom van de mede-eigendom. Als u een appartement koopt, vraag dan naar het bedrag van dit werkkapitaal en reservekapitaal. Maar opgelet, deze bedragen zijn boekhoudkundige waarden van de fondsen die werden opgeroepen. Dit zijn dus niet noodzakelijk de bedragen die door de mede-eigenaars betaald werden.
Vraag uw syndicus ook naar het bedrag dat werkelijk betaald werd door de andere mede-eigenaars.

Op wiens naam worden de bankrekeningen geopend?
De wet eist ook dat deze kapitalen gestort worden op minstens twee aparte bankrekeningen op naam van de Vereniging van Mede-eigenaars. Dit uiteraard om te vermijden dat de lopende uitgaven gefinancierd worden met kapitaal dat bestemd is voor uitzonderlijke uitgaven. Maar denk nu niet dat het bedrag op de bankrekening precies hetzelfde is als het bedrag op de passiefzijde van de balans, want dit bedrag op de passiefzijde van de balans is het opgeroepen bedrag. Wat op de bankrekening staat, is het betaalde en nog niet uitgegeven bedrag. Verwar die twee dus niet!

Kan onze mede-eigendom een lening aangaan ?
Wellicht overweegt u ook andere financieringsmethodes dan de eigen middelen van de mede-eigendom. Want de mede-eigenaars hebben toch ook bijna allemaal een lening afgesloten om de koop van hun appartement te financieren? Dus waarom zou de mede-eigendom geen lening aangaan om grote werkzaamheden te financieren, zoals de renovatie van de liften of de herstelling van de gevel of het dak?
Veel banken weigeren om leningen toe te kennen aan mede-eigendommen en dat is wellicht onterecht. Misschien omdat ze te weinig weten over deze ietwat ongewone juridische vorm, de mede-eigendom. Nuchter bekeken heeft de mede-eigendom echter een interessant profiel voor een bankier dat een interessante rente zou moeten opleveren. Het is een structuur met rechtspersoonlijkheid die altijd zal blijven bestaan, behalve indien het gebouw volledig verwoest wordt, die nooit failliet zal gaan omdat ze geen omzet draait en waarvan de leden juridisch verplicht zijn om bij te dragen in de lasten.

Wat is het doel van een begrotingsraming?
Opdat elke mede-eigenaar de impact van de door de algemene vergadering genomen beslissingen perfect zou kunnen inschatten, heeft uw syndicus bij de bijeenroeping een begrotingsraming gevoegd die ter goedkeuring zal worden voorgelegd aan de algemene vergadering. Op basis van deze begroting zullen de verschuldigde voorschotten worden berekend.

Hoe worden de lasten in mijn mede-eigendom verdeeld?
Een van de belangrijkste taken van de syndicus is om de uitgaven van de mede-eigendom correct te berekenen en dan te verdelen onder de diverse mede-eigenaars op basis van de verdeelsleutels die vastgelegd zijn in de basisakte van uw gebouw. En hoe meer verdeelsleutels, hoe aandachtiger uw syndicus natuurlijk tewerk moet gaan bij deze verdeling. Het gebeurt wel vaker dat dezelfde factuur van een leverancier verdeeld moet worden volgens verschillende verdeelsleutels naargelang de posten waaronder deze factuur valt.
Elk jaar stuurt uw syndicus u een overzicht van de uitgaven van de mede-eigendom en een balans. Deze rekeningen worden ter goedkeuring voorgelegd op de algemene vergadering.

Hoe komt mijn jaarrekening tot stand?
Om de uitgaven van de mede-eigendom te kunnen betalen, stuurt uw syndicus maandelijks of driemaandelijks oproepen tot kapitaalinbreng. Deze oproepen tot kapitaalinbreng zijn dus voorzieningen. Zodra de rekeningen afgesloten zijn, berekent uw syndicus uw individuele afrekening van de lasten. Uw afrekening wordt dus berekend op basis van het totaalbedrag van de lasten verdeeld volgens de verdeelsleutels en volgens uw aandelen in de gemeenschappelijke delen van het gebouw. Deze afrekening heeft een positief saldo als de voorzieningen die u dat jaar betaald hebt hoger lagen dan de reële uitgaven van de mede-eigendom. Dit saldo wordt u terugbetaald of bij uw toekomstige lasten geboekt.

Wat als een mede-eigenaar zijn lasten niet betaalt ?
Niet alle mede-eigenaars betalen hun lasten altijd netjes op tijd. En dus kan het gebeuren dat geplande uitgaven uitgesteld moeten worden door een gebrek aan middelen of dat andere mede-eigenaars de nodige middelen moeten voorschieten aan de mede-eigendom omdat bepaalde mede-eigenaars niet betaald hebben.
Daarom is het zo belangrijk om op de algemene vergadering een procedure goed te keuren waardoor uw syndicus aanmaningen kan sturen over onbetaalde lasten en boetes en nalatigheidsinteresten kan opleggen om de mede-eigendom schadeloos te stellen voor de nadelen verbonden aan deze achterstallige betalingen, maar ook om de syndicus te vergoeden voor deze extra werklast.
Als u uw lasten niet betaalt, kan uw syndicus zich rechtstreeks tot u richten zonder noodzakelijk eerst toestemming te vragen aan de mede-eigendom. Dit kan op tal van manieren: een rechtsvordering voor de rechter, maar ook beslag op uw bankrekening, beslag op de huurgelden van uw huurder als u uw appartement verhuurt, beslag op uw meubelen en zelfs de gedwongen openbare verkoop van uw appartement.
Vergeet niet dat u uw lasten betaalt aan uw mede-eigendom en niet aan uw syndicus. De syndicus vraagt alle bedragen op in naam en voor rekening van uw mede-eigendom en het rekeningnummer dat hij u doorgeeft is een van de rekeningen van de mede-eigendom.

VIII.VRAGEN AANGAANDE PERSONEEL

Wie regelt het werk van de werknemers?
Bepaalde mede-eigendommen kunnen rekenen op de diensten van een conciërge of een werknemer die wordt aangeworven door de mede-eigendom. De algemene vergadering beslist over het aanwerven of ontslaan van de personeelsleden van de mede-eigendom en legt de taken vast die hen worden toevertrouwd. Maar het is de syndicus die deze personeelsleden aanwerft of ontslaat. Hij doet daarbij een beroep op een sociaal secretariaat om alle administratieve taken af te handelen die komen kijken bij de aanwerving van personeel.

IX.TAALGEBRUIK

Welk taalstelsel geldt in mijn mede-eigendom?
Het taalgebruik is vrij! In tegenstelling tot wat velen denken, laat onze Belgische grondwet u volledig vrij in de taal die u wilt gebruiken in uw mede-eigendom.
Voor elk document opgesteld na 1 september 2010 kan een mede-eigenaar op zijn verzoek een vertaling krijgen van elk document uitgaande van de vereniging van mede-eigenaars in de taal van het taalgebied waarin uw mede-eigendom gelegen is.
De kosten voor deze vertaling zijn voor rekening van uw mede-eigendom en dus van alle leden. En dit ongeacht het aantal mede-eigenaars dat om een vertaling vraagt of hun aandeel in uw mede-eigendom.